วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อ่านรับรู้ถึงการจัดระเรียบทางด้านต่างๆ ในสมัยอารยธรรมกรีกโบราณ
2. เพื่อการศึกษาถึงความเข้าใจของอารยธรรมโบราณ
3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์
คำถาม???
1.มีโนสเป็นลูกของใคร?
2.พวกเอเชียนเข้ามาอยู่ในกรีกราวปีค.ศ.ใด?
3.พวกดอเรียนเข้ามารุกรานจนถึงดินแดนกรีกโบราณประมาณปีค.ศ.ใด?
4.การจัดระเบียบทางสังคมในสมัยอารยธรรมมีโนสเป็นแบบใด?
5.ในสมัยอารยธรรมโฮเมอร์พวกดอเรียนเข้ามารุกรานจนถึงดินแดนกรีกโบราณประมาณปีค.ศ.ใด?

โฆษณา